תוצאות חיפוש

עמותת עובדי מחקר גמלאי מש"בח (ע"ר)

  • כתובת:
  • רח' אגוז 40 אצל סגמן שלמה, קרית ביאליק
  • 048777698
  • דרוג שקיפות
    תחומי פעילות

לפעול, בדרכים חוקיות, על מנת לשמור על הזכויותועל מנת לקדם את האינטרסים של חברי העמותה במישורים הבאים: הכללי, בכל ענין הקשור או נובעמעבודתם במש''בח. הרפואי, בכל נושא הקשור או נובע מעבודתם במש''בח.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית