SEARCH RESULTS

תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (61%)
    תחומי פעילות
  • העצמה כלכלית
  • רווחה
  • סיוע משפטי

לעזור לנשים דתיות/חרדיות הנמצאות במצבי מצוקה ומשבר וזקוקות לתמיכה ויעוץ, לעזור לנשים להתמודד עם קשיים תוך תמיכה נפשית באמצעות שיחות טלפוניות או פגישות אישיות.

מרכז הסיוע הוקם כדי לעזור לנשים דתיות/חרדיות הנמצאות במשבר ואינן פונות למרכזי סיוע אחרים בגלל העניין הדתי. המרכז מאפשר לאישה להישאר אנונימית ולקבל עזרה, ייעוץ, תמיכה והפניה לגורמים מקצועיים לפי הצורך.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית