תוצאות חיפוש

פורום דו קיום בנגב (ע"ר)

  • דרוג שקיפות
    (61%)
    תחומי פעילות
  • זכויות האדם
  • גישור פערים חברתיים
  • דו-קיום

מטרת הפורום לדו קיום לקדם שיתוף ושיויון בין האוכלוסיה הערבית-בדואית והקהילה היהודית שחיות זו לצד זו בנגב.

הפעילויות שלנו מיועדות ליצור מודעות ציבורית למצוקה של הערבים-בדואים ולהביא לשינוי חברתי חיובי עבור קהילת השוליים הזו דרך פעילויות מקומיות. דוגמאות לפעילויות שלנו כוללות הכנת דו"חות צללים לגופי מעקב, סיורים מודרכים לכפרים בדואים, ייזום פעולות תרבותיות וחינוכיות על מנת לקדם שותפות ודו קיום ערבי-יהודי, פעולות לשיפור תנאי החיים בכפרים הבלתי מוכרים וכן פעילות משפטית לצורך הגנה על זכויות. אנו עובדים בצמוד לאמצעי התקשורת המקומיים על מנת להביא לידיעת הציבור הריסות בתים ולקיים ביקורי סולידריות במקום. הפעילות שלנו נקבעת על ידי מזכירות של 7 מתנדבים, יהודים וערבים בדואים תושבי הנגב. הפורום הינו בעיקרו ארגון של מתנדבים וזוכה לתמיכה רחבה מהקהילה. יש לנו גרעין של כ 30 מתנדבים, יהודים ובדואים, שעוסקים בפעילות על בסיס שבועי ועוד כ 200 מתנדבים שמשתתפים מדי חודשיים בפעילויות בכפרים.

אישור ניהול תקין   
דוח כספי רשמי   
אישור ניהול פנקסי חשבונות   
סיכום שנתי שנת המס האחרונה - בעברית   
אישור ניכוי מס במקור   
תקציב שנתי שנת המס האחרונה - באנגלית   
סיווג מלכ\"ר   
תקציב שנתי לשנה הזאת - בעברית   
תקנון מיוחד (אם קיים)   
סיכום שנתי לשנה הזאת - באנגלית